စက်မှု၊ လက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီ၏လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ စက်မှု၊ လက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီ၏လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများအား သိရှိနိုင်ပါရန် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။

Download Link အား အောက်တွင် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။

စဉ်

တင်သွင်းသည့် နေ့ရက်

တင်သွင်းသည့် အစည်းအဝေး

တင်သွင်းသည့်အကြောင်းအရာ

Download Links

၁။

 (၉-၁-၂၀၁၈)

(၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာ

Download Here

၂။

 (၉-၁-၂၀၁၈)

(၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာ

Download Here

၃။

 ( ၅-၁၀-၂၀၁၈)

(၁၆)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

နယ်မြေကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက် အစီရင်ခံစာ

Download Here

၄။

 (၈-၁၀-၂၀၁၈)

(၁၆)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

တီကျစ်ကျောက်မီသွေးသုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံသို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့သည့် ခရီးစဉ် အစီရင်ခံစာ

Download Here

၅။

 (၃-၅-၂၀၁၉)

(၁၈)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

၂၀၁၇ခုနှစ်၊ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ

Download Here

၆။

 (၃-၅-၂၀၁၉)

(၁၈)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

၂၀၁၈ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ

Download Here

၇။

 (၁၅-၅-၂၀၁၉)

(၁၈)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း အစီရင်ခံစာ

Download Here

၈။

 (၂၉-၇-၂၀၁၉)

(၂၀)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

စက်မှုဇုန်ဥပဒေ ပြဌာန်းနိုင်ရေးအတွက် ကလေး စက်မှုဇုန်သို့ကွင်းဆင်းလေ့လာတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာ

Download Here