ပြတိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက်များ ဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပြတိုက်နှင့်စာကြည့်တိုက်များ ဥပဒေ

( ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁ ။ )

၁၃၇၆ ခုနှစ် ၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၇ ရက်

( ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ၊ ဧပြီ လ ၁ဝ ရက် )

နိဒါန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤဥပဒေကို ”စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပြတိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက်များဥပဒေ” ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက် စေရမည် −

(က) တိုင်းဒေသကြီး ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကိုဆိုသည်။
(ခ ) အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုဆိုသည်။
(ဂ ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလူမှုရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။
(ဃ) ဝန်ကြီး ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ဝန်ကြီးကို ဆိုသည်။
(င ) ကော်မတီ ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပြတိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက်များ ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသော ကော်မတီကိုဆိုသည်။
(စ ) ပြတိုက် ဆိုသည်မှာ အများပြည်သူတို့လေ့လာကြည့်ရှုရန် ရည်ရွယ်၍ ရှေးဟောင်း ပစ္စည်းများ၊ သိပ္ပံဆိုင်ရာပစ္စည်းများ ၊ အနုပညာလက်ရာများ ၊ စာပေများ သို့မဟုတ် ဗဟုသုတ ဖြစ်စေဘွယ်ရာ သို့မဟုတ် စိတ်ဝင်စားဘွယ်ရာ အခြားဝတ္တုပစ္စည်းများ ခင်းကျင်းပြသထားသည့် နေရာ၊ အခန်း သို့မဟုတ် အဆောက်အဦးများကို ဆိုသည်။
(ဆ) စာကြည့်တိုက် ဆိုသည်မှာ အများပြည်သူတို့ စာပေဖတ်ရှုရန် သို့မဟုတ် စာပေ ငှားရမ်းရန် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် သို့မဟုတ် ထားရှိသည့်နေရာ သို့မဟုတ် အဆောက်အဦကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အများ ပြည်သူတို့အတွက် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် စာကြည့်တိုက်၊ ပိဋ ကတ်တိုက် ၊ စာကြည့်ခန်း ၊ စာဖတ်ခန်း ၊ စာကြည့်အသင်းနှင့် အများ ပြည်သူတို့ စာပေဖတ်ရှုရန် သို့မဟုတ် ငှားရမ်းရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် သို့မဟုတ်စာကြည့်တိုက်အဖြစ် အသိအမှတ် ပြုထားသည့် အခြားအလားတူနေရာ ၊ အခန်း သို့မဟုတ် အဆောက် အဦးများလည်း ပါဝင်သည်။
 (ဇ)  စာပေ ဆိုသည်မှာ မည်သည့်ဘာသာဖြင့်မဆို ရေးသားထားသည့် သို့မဟုတ် ပုံနှိပ်ထားသည့် လက်ရေးစာ ၊ ပေစာ ၊ ပုရပိုက်စာ ၊ ကျောက်စာ ၊ ပုံနှိပ်စာ ၊ စာအုပ် ၊ စာအုပ် အစိတ်အပိုင်း ၊ စာတမ်း ၊ စာရွက်အပြင် တစ်သီးတစ်ခြားချုပ်လုပ်ပုံနှိပ်ထားသည့် သို့မဟုတ် ကျောက်ပုံနှိပ်ထားသည့် အခြားနည်း စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် တူရိယာ၊ တီးကွက်ပုံ၊ မြေပုံ၊ နယ်ပုံနှင့် ပုံစံအားလုံးလည်းပါဝင်သည်။
 (စျ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပေးသော ပြတိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက်များ ဖွင့်လှစ်ထားရှိခြင်းအား ခွင့်ပြုသည့် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
 (ည)  ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ် ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနများကို ဆိုသည်။
 (ဋ)  တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးဌာနမှူး ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနမှူးကို ဆိုသည်။
(ဌ) စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဝန်ကြီးက စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အဖြစ် တာဝန် ပေးအပ်သည့် အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(ဍ) မှတ်ပုံတင်အရာရှိ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်ရန် ခန့်အပ်ထားသည့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုုင်နှင့် မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနမှူးများကို ဆိုသည်။

အပြည့်အစုံ ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်…….