စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပိုင်ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်း၊ ငှာရမ်းခြင်းနှင့် အခြားနည်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပိုင်ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းနှင့်

အခြားနည်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဥပဒေ

( ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၄ ။ )
၁၃၇၇ ခုနှစ် ၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၁ဝ ရက်
( ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ ၁ဝ ရက် )

နိဒါန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤဥပဒေကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပိုင်ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းနှင့် အခြားနည်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းဥပဒေ ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်စေရမည်−

(က) တိုင်းဒေသကြီး ဆိုသည်မှာကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကို ဆိုသည်။
(ခ)  အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(ဂ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။
(ဃ) ဝန်ကြီး ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးကို ဆိုသည်။
(င) ကော်မတီ ဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီးပိုင်ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း နှင့် အခြားနည်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသော ကော်မတီကို ဆိုသည်။
(စ) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပိုင်ပစ္စည်းများ ဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာငွေဖြင့်ဝယ်ယူထားသော ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများနှင့် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများ၊ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသော ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများ၊ မရွှေ့မပြောင်း နိုင်သောပစ္စည်းများနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ တိုင်းဒေသကြီးပိုင်အဖြစ် လွှဲပြောင်းပေးအပ်သော ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများနှင့် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများကို ဆိုသည်။
(ဆ) ခွင့်ပြုမိန့် ဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီးပိုင်ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းနှင့် အခြားနည်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကို ဆိုသည်။
(ဇ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။
(စျ) တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးဌာနမှူး ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းအကြီးအမှူးကို ဆိုသည်။

အပြည့်အစုံ ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်…..