စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မီးဘေးနှင့် သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမီးဘေးနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဥပဒေ

(၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂ ။ )

၁၃၇၄ ခုနှစ် ၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၅ ရက်

( ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ၊ မတ် လ ၃၁ ရက် )

နိဒါန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤဥပဒေကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မီးဘေးနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ဥပဒေဟုခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသောအောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်−

(က) တိုင်းဒေသကြီး ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကို ဆိုသည်။
(ခ) အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(ဂ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလူမှုရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။
(ဃ) ဝန်ကြီး ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးကို ဆိုသည်။
(င) သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဆိုသည်မှာ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်း ၊ ရေဘေး၊လေဘေး၊ ပထဝီအနေအထားပြောင်းလဲခြင်း၊ ဇီဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ ဓာတု၊ စက်မှု၊ အဏုမြူ အန္တရာယ် ၊ မီးအန္တရာယ်နှင့်အခြားဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခုကို ဆိုသည်။
(စ) ကော်မတီ ဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီးမီးဘေးနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးကော်မတီကို ဆိုသည်။
(ဆ) မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ မီးသတ်ဝန်ထမ်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် မီးသတ်အဖွဲ့ ကို ဆိုသည်။
(ဇ) အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ မီးသတ်ဦးစီးဌာနက ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သည့် စေတနာ့ ဝန်ထမ်း မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(စျ) သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံလုပ်ငန်းဌာနနှင့် မီးဘေးစိုးရိမ်ရသော လုပ်ငန်းများတွင် မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပိုင်ရှင်သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲသူက ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သည့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကို ဆိုသည်။

 

အခန်း(၂)

ရည်ရွယ်ချက်များ

၃။ ဤဥပဒေရည်ရွယ်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) ပြည်သူတို့၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်၊ နိုင်ငံတော်ပိုင်ပစ္စည်းများ၊ ပုဂ္ဂိလိကပိုင်ပစ္စည်များနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကို ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ပွားစေရေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန်၊
( ခ ) မီးသတ်တပ်ဖွဲ့များ၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့များနှင့် သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့များကို စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်း၍ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်ရန်၊
( ဂ ) မီးဘေးနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ် သို့မဟုတ် အခြားရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားသော ဘေးအန္တရာယ် တစ်မျိုးမျိုးကျရောက်မည်ကို ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရေးအတွက်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့များ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များနှင့်အတူ ပြည်သူအားလုံးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ကြရန်၊
(ဃ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သည့်အခါ ဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးသည်ထက် နည်းပါးစေရေးအတွက် ကြိုတင်မျှော်မှန်း၍ ဆောင်ရွက်သင့်သည်များကို ရေတိုရေရှည်စီမံချက်များဖြင့် စီမံဆောင်ရွက်ထားနိုင်ရန်၊
( င ) မီးဘေးနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လာလျှင် အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတို့တွင် ပြည်သူများနိုးကြားစွာပါဝင်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
( စ ) မီးဘေးနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် ပြည်သူတို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရရှိရန်အတွက် ပညာပေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
(ဆ) မီးဘေးနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံများကို ပြည်သူလူထုအား အသိပညာပေးခြင်း၊ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ လိုအပ်လျှင် ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။

အပြည့်အစုံ ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်……