စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် စနစ်တကျထိန်းကျောင်းရေး ဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဆိပ်ကမ်းများ၊ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့်

စနစ်တကျထိန်းကျောင်းရေးဥပဒေ

(၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၄ ။ )

၁၃၇၄ ခုနှစ် ၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၅ ရက်

( ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ၊ မတ် လ ၃၁ ရက် )

နိဒါန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤဥပဒေကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် စနစ်တကျထိန်းကျောင်းရေး ဥပဒေ ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်-

(က) တိုင်းဒေသကြီး ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကိုဆိုသည်။
(ခ) အစိုးရအဖွဲ့  ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(ဂ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။
(ဃ) ဝန်ကြီး ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးကို ဆိုသည်။
(င) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။
(စ) တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူး ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန အကြီးအကဲကို ဆိုသည်။
(ဆ) တိရစ္ဆာန် ဆိုသည်မှာ လူတို့ မွေးမြူထားသော သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းအသုံးပြုရန် လူတို့ ဖမ်းဆီးထားသော တိရစ္ဆာန်ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ထိုတိရစ္ဆာန်တစ်မျိုးမျိုး၏ အထီးမျိုးရည်၊ အမမျိုးဥ သို့မဟုတ် သန္ဓေသားလောင်းလည်း ပါဝင်သည်။
(ဇ) တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ တိရစ္ဆာန်မှ ထွက်ရှိသော နို့၊ ဥ သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်၏ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ပျားနှင့် ပျားအုံမှ ရရှိသော ပျားထွက်ပစ္စည်းများလည်း ပါဝင်သည်။
(စျ) တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေး ဆိုသည်မှာ လူတို့စားသုံးရန်ဖြစ်စေ၊ ခိုင်းစေရန်ဖြစ်စေ၊ ဝါသနာအရဖြစ်စေ၊ မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် မျိုးပွားရန်နှင့် ဖြန့်ဖြူးရန်ဖြစ်စေ၊ တိရစ္ဆာန်ကို တစ်နည်းနည်း အသုံးပြုရန် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် သို့မဟုတ်
စီးပွားဖြစ် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ဆိုသည်။
(ည) ထိန်းကျောင်းခြင်း  ဆိုသည်မှာ တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ဖြစ်စေ၊ စီးပွားဖြစ် ဖြစ်စေ၊ ခိုင်းစေရန်ဖြစ်စေ၊ မျိုးပွားဖြန့်ဖြူးရန် ဖြစ်စေ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မွေးမြူခြင်းအမျိုးအစား အလိုက် စောင့်ရှောက်မှုနည်းလမ်းများ၊ ကန့်သတ်ချက်များဖြင့် စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခြင်းကို ဆိုသည်။
(ဋ) စားကျက်မြေ ဆိုသည်မှာ စိုက်ပျိုးမြေ၊ သစ်တောမြေ၊ သာသနာပိုင်မြေ၊ သုဿန်မြေ စသော မြေမျိုးများမှ လွတ်ကင်း၍ ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်များ လွှတ်ကျောင်း၍ ရနိုင်သော မြေလွတ်မြေလပ်၊ မြေရိုင်းများကို ဆိုသည်။
(ဌ) ကူးစက်ရောဂါ ဆိုသည်မှာ ဝန်ကြီးဌာနက ကူးစက်ရောဂါဖြစ်သည်ဟု ကြေညာထားသော တိရစ္ဆာန်များတွင် ဖြစ်ပွားတတ်သည့် ရောဂါတစ်မျိုးမျိုးကို ဆိုသည်။

အပြည့်အစုံ ကြည့်ရှုရန်…..