စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၁၃ − ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခုနှစ်၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ

(၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၉ ။ )

၁၃၇၄ ခုနှစ် ၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၅ ရက်

( ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ၊ မတ် လ ၃၁ ရက် )

နိဒါန်း

၁။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၂။ ဤဥပဒေကို ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။ ဤဥပဒေသည် ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ငါးနှစ် စီမံကိန်း၏ တတိယနှစ်အတွက် ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေ ဖြစ်သည်။

၃။ ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရောက်စေရမည်-

(က) ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီး၏ လူမှုစီးပွားရေး တစ်ရပ်လုံးအတွက်ဖြစ်စေ၊ ကဏ္ဍအလိုက်ဖြစ်စေ သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း မည်မျှတိုးတက်ရမည့် ဆိုသည့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ရည်မှန်းချက်များ နှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ ဖြစ်သည်။
(ခ) စီမံကိန်းရည်မှန်းချက် ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး၏ စီးပွားရေးတစ်ရပ်လုံးအတွက် ဖြစ်စေ၊ ကဏ္ဍအလိုက်ဖြစ်စေ မည်မျှ မည်မျှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရမည်ဟု ရည်မှန်းလျာထားချက်များဖြစ်သည်။
(ဂ) အခြေခံနှစ် ဆိုသည်မှာ နှစ်စဉ်တိုးတက်မှု အခြေအနေများကို နှိုင်းယှဉ်နိုင်ရန်အခြေခံသည့် ခုနှစ်ကို ဆိုသည်။
(ဃ) ပုံမှန်စျေးနှုန်း ဆိုသည်မှာ အခြေခံနှစ် ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပေါ်သော ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ စျေးနှုန်းဖြစ်သည်။

အခန်း (၂)

စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်များ

၄။ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဒေသန္တရစီမံကိန်း၏ အရေးကြီးသည့် ရည်မှန်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးမှာ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ် ပုံမှန်စျေးနှုန်းအရ ၉.၅ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊
(ခ) ပုံမန်စျေးနှုန်းအရ-

(၁) လယ်ယာဘဏ္ဍာတွင် ၄.၆ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊
(၂) သားငါးဘဏ္ဍာတွင် ၁ဝ.၈ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊
(၃) ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကို အလေးထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသဖြင့် သစ်တောကဏ္ဍတွင် ယခင်နှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ရ.၈ ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်း ဖြစ်ပေါ်ရန်၊
(၄) စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင် ၅၆.၂ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းဖြစ်ပေါ်ရန်၊
(၅) သတ္တုနှင့် တွင်းထွက်ပစ္စည်းကဏ္ဍတွင် ၁ဝ၁.၈ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊
(၆) စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍတွင် ၁ဝ.၁ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊
(၇) လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကဏ္ဍတွင် ၉.၉ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ရန်၊
(၈) ဆောက်လုပ်မှုကဏ္ဍတွင် ၁၂.၄ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊
(၉) ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွင် ၉.၃ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်
(၁ဝ) ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍတွင် ၁၁၉.၁ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊
(၁၁) ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍတွင် ၂၅.၃ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရနန်၊
(၁၂) လူမှုရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးကဏ္ဍတွင် ၃.၉ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊
(၁၃) ငှားရမ်းခနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် ၁၁.၆ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊
(၁၄) ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍတွင် ရ.၃ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊

အပြည့်အစုံ ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်……