စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အဆောက်အအုံနှင့် မြေခွန်၊ ရေခွန်၊ လမ်းမီးခွန်၊ ဘီးခွန် စသည့် စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာ အခွန်အခများ ဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အဆောက်အအုံနှင့် မြေခွန်၊ ရေခွန်၊ လမ်းမီးခွန် ၊

ဘီးခွန် စသည့် စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာ အခွန်အခများ ဥပဒေ

(၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁ဝ ။ )

၁၃၇၄ ခုနှစ် ၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၉ ရက်

( ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ၊ သြ ဂုတ် လ ၃ဝ ရက် )

နိဒါန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤဥပဒေကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အဆောက်အအုံနှင့် မြေခွန်၊ ရေခွန်၊ လမ်းမီးအဆောက်အအုံနှင့် မြေခွန်၊ ရေခွန်၊ လမ်းမီး
ခွန်၊ ဘီးခွန် စသည့် စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာ အခွန်အခများ ဥပဒေ ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက် စေရမည်-

(က) တိုင်းဒေသကြီး ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကို ဆိုသည်။
(ခ) အစိုးရ ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကို ဆိုသည်။
(ဂ) အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်
(ဃ) ကော်မတီ ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ ၊ အခန်း(၃)၊ ပုဒ်မ ၄၊ ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မ ၇ တို့အရ ဖွဲ့စည်းထားသော ကော်မတီကို ဆိုသည်။
(င) တိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့  ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(စ) တိုင်းဒေသကြီးနယ်နိမိတ် ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်ကို ဆိုသည်။
(ဆ) မြေ ဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီးနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြေ သို့မဟုတ် ယင်း၏ အစိတ်အပိုင်းကို ဆိုသည်။
(ဇ) အဆောက်အအုံ ဆိုသည်မှာ မည်သည့်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းဖြင့်မဆို ယာယီ သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းဆောက်လုပ်သည့် တိုက်၊ အိမ်၊ တဲ၊ တစ်ဖက်ယပ်၊ အမိုးပါရှိသော အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် ယင်းတို့၏ အစိတ်အပိုင်းကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင်
အဆောက်အအုံနံရံ၊ မြေထိန်းနံရံ၊ အကာအရံ၊ ဝင်းတံခါး၊ ခြံစည်းရိုး၊ ဝင်းထရံ၊ ကဇာတ်ခုံ၊ တိုင်၊ ကျားထောက်နှင့် အဆောက်အအုံ အကြမ်းထည်သည်လည်း ပါဝင်သည်။
(စျ) ပိုင်ရှင် ဆိုသည်မှာ မြေသို့မဟုတ် အဆောက်အအုံကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပြီး ကိုယ်တိုင် နေထိုင်သူ သို့မဟုတ် ငှားရမ်းခများကို မိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ပစ္စည်းထိန်းဖြင့် ဖြစ်စေ လက်ခံရယူသူကိုဆိုသည်။
(ည) နေထိုင်သူ ဆိုသည်မှာ အဆောက်အအုံတွင် အမြဲဖြစ်စေ၊ ယာယီဖြစ်စေ နေထိုင်သူကို ဆိုသည်။
(ဋ) အသုံးပြုသူ ဆိုသည်မှာ မြေ သို့မဟုတ် အဆောက်အအုံကို အသုံးပြုနေသည့် ပိုင်ရှင်၊ ငှားရမ်းယူသူ သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်ရရှိသူကို ဆိုသည်။
(ဋ္ဌ) နှစ်စဉ်တန်ဖိုး ဆိုသည်မှာ ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်မည့် မြေနှင့် အဆောက်အအုံကို မည်သည့် အသုံးအဆောင်ပရိဘောဂမျှ မပါဝင်ဘဲ ငှားရမ်းပါက တစ်နှစ်အတွက် ရရှိနိုင်မည်ဟု မျှော်မှန်းထားသော တန်ဖိုးငွေကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ပစ္စည်းခွန် စည်းကြပ်မည့် မြေနှင့် အဆောက်အအုံ၏ တန်ဖိုးအပေါ် ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ပေးသည့် ရာခိုင်နှုန်းအရ ရရှိလာမည့် တန်ဖိုးငွေလည်းပါဝင်သည်။
(ဍ) စံငှားခ ဆိုသည်မှာ အခွန်စည်းကြပ် ကောက်ခံမည့်အစိုးရက စီမံခန့်ခွဲသော အဆောက်အအုံများ၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် အဆောက်အအုံများအား တစ်နှစ်အတွက် ငှားရမ်းခ ရရှိနိုင်သော အဆောက်အအုံများ တစ်နှစ်ငှားရမ်းခကို ဆိုသည်။
(ဎ) ပစ္စည်းခွန် ဆိုသည်မှာ မြေဖြစ်စေ၊ အဆောက်အအုံဖြစ်စေ၊ မြေနှင့် အဆောက်အအုံ ဖြစ်စေ ¤င်းတို့၏ နှစ်စဉ်တန်ဖိုးအပေါ် သတ်မှတ်သော ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံသော အခွန်ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အထွေထွေခွန်၊ လမ်းမီးခွန်၊ ရေခွန်၊ သန့်ရှင်းရေးခွန်တို့ ပါဝင်သည်။
(ဏ) အထွေထွေခွန် ဆိုသည်မှာ အများပြည်သူဆိုင်ရာ လမ်းများ၊ တံတားများ၊ ရေမြောင်းများ၊ စျေးများ၊ ပန်းခြံများ၊ အားကစားကွင်း စသည်များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဖောက်လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ ကာမိစေရန် စည်းကြပ်သည့် အခွန်ကိုဆိုသည်။
(တ) မီးခွန် ဆိုသည်မှာ အများပြည်သူဆိုင်ရာ လမ်းများ၊ တံတားများ၊ စျေးများ၊ ပန်းခြံများ၊ အားကစားကွင်းများနှင့် စည်ပင်သာယာအဆောက်အအုံများတွင် မီးထွန်းစရိတ်ကာမိစေရန် တစ်နှစ်စံ ငှားရမ်းခအပေါ်တွင် ရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်၍ စည်းကြပ်ကောက်ခံသည့် အခွန်ကို ဆိုသည်။
(ထ) ရေခွန် ဆိုသည်မှာ ကော်မတီက ရေပေးဝေနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်များ ကာမိစေရန် တစ်နှစ်စံငှားရမ်းခအပေါ်တွင် ရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်၍ စည်းကြပ်ကောက်ခံသည့် အခွန်ကိုဆိုသည်။
(ဒ)  ရေဖိုးရေခ ဆိုသည်မှာ ကော်မတီပိုင်ရေကို ရယူသုံးစွဲသူများထံမှ အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သော နှုန်းထားဖြင့်သော်လည်းကောင်း ၊ ရေမီတာဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပုတ်ပြတ်နှုန်းထားဖြင့်သော်လည်းကောင်း ကောက်ခံသည့် အခကြေးငွေကို ဆိုသည်။
(ဓ) အမှိုက်နှင့်အညစ်ကြေးခွန် ဆိုသည်မှာ အမှိုက်နှင့် အညစ်အကြေးများ စုပုံရွှေ့ပြောင်း စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့် ရေစီးရေလာ မြောင်းများ ရှင်းလင်းခြင်းတို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရသည့် စရိတ်များ ကာမိစေရန် တစ်နှစ်စံ ငှားရမ်းအပေါ်တွင် ရာခိုင်နှုန်း အလိုက် စည်းကြပ် ကောက်ခံသည့် အခွန်ကို ဆိုသည်။
(န) ဘီးခွန် ဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီးနယ်နိမိတ်အတွင်း မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ်များအပေါ် တိုင်းဒေသကြီးနယ်နိမိတ်အတွင်း မောင်းနှင်သွားလာခြင်းအတွက် ကော်မတီက မော်တော်ယာဉ် အမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်သည့် နှုန်းထားအရ
ကောက်ခံသည့် အခွန်ကို ဆိုသည်။
(ပ) မော်တော်ယာဉ်ညအိပ်ခွန် ဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီးနယ်နိမိတ်အတွင်းကော်မတီပိုင်မြေ သို့မဟုတ် အများပြည်သူဆိုင်ရာ လမ်းပေါ်တွင် ညအိပ်ထားရှိသော မော်တော်ယာဉ်များအပေါ် ကောက်မတီက မော်တော်ယာဉ် အမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ် ကောက်ခံသော အခကြေးငွေကို ဆိုသည်။
(ဖ) မော်တော်ယာဉ်ရပ်နားခ ဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီးနယ်နိမိတ်အတွင်း ကော်မတီ ပိုင်မြေ သို့မဟုတ် အများပြည်သူဆိုင်ရာ လမ်းပေါ်တွင် ရပ်နားထားခြင်းအတွက် ကော်မတီက မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်ကောက်ခံသော အခကြေးငွေကိုဆိုသည်။
(ဗ) မြေခွန် ဆိုသည်မှာ မြေ သို့မဟုတ် အဆောက်အအုံတွင် အမြဲတမ်းဖြစ်စေ၊ ယာယီဖြစ်စေ နေထိုင်သူ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူထံမှ မြေအမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်သည့် နှုန်းထားအရ ကောက်ခံသည့် အခွန်ကို ဆိုသည်။
(ဘ) ကော်လိတ္တော်အရာရှိဆိုသည်မှာ အခွန်မပြေ ကျန်ငွေများကို အရကောက်ခံရန် ကော်မတီက လုပ်ပိုင်ခွင့် အပ်နှင်းခြင်းခံရသူ တစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်။
(မ)  ပစ္စည်းခွန်ခွဲပုံစာရင်း ဆိုသည်မှာ မြေနှင့် အဆောက်အအုံများအပေါ် ပစ္စည်းခွန် စည်းကြပ်ရန်အတွက် နှစ်စဉ်တန်ဖိုး သတ်မှတ်ရာတွင် အဆိုပါ မြေနှင့် အဆောက်အအုံ အမျိုးအစားအလိုက် ကွင်းဆင်း၍ ကောက်ယူထားသော အခြေခံစာရင်းကို ခေါ်သည်။
(ယ) ခိုင်ကြေး ဆိုသည်မှာ ကောက်ခံရရှိသောအခွန်အပေါ် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံသူက ပြန်လည်ထုတ်ပေးသော အခငွေကို ဆိုသည်။

အပြည့်အစုံ ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်……