စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဥပဒေ

(၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၃ ။ )

၁၃၇၄ ခုနှစ် ၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၉ ရက်

( ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ၊ သြ ဂုတ် လ ၃ဝ ရက် )

နိဒါန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤဥပဒေကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်−

(က) တိုင်းဒေသကြီး ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကိုဆိုသည်။
(ခ) အစိုးရ ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကိုဆိုသည်။
(ဂ) အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုဆိုသည်။
(ဃ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ စည်ပင်သာယာရေး ဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။
(င) ဝန်ကြီး ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးကို ဆိုသည်။
(စ) ကော်မတီ ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ၊ အခန်း (၃)၊ ပုဒ်မ ၄၊ ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မ ရ တို့အရ ဖွဲ့စည်းထားသော ကော်မတီကို ဆိုသည်။
(ဆ) တိုင်းဒေသကြီးနယ်နိမိတ် ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်ကို ဆိုသည်။
(ဇ) တိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့  ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(စျ)  မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအမှုဆောင်အရာရှိ  ဆိုသည်မှာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအား တာဝန်ယူကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရသော အရာရှိကိုဆိုသည်။
(ည) ဝန်ဆောင်မှု  ဆိုသည်မှာ ကုန်စည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရောင်းဝယ်မှု၊ လက်ဝယ်ထားရှိမှု၊ သိုလှောင်မှု၊ သယ်ဆောင်မှု၊ ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အသုံးပြုမှု၊ စားသုံးမှုတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များကိုသော်လည်းကောင်း ၊ အကျိုးအမြတ် တစ်စုံတစ်ရာရရှိရေးအတွက် သတ်မှတ်သည့် ဝန်ဆောင်ခကို ရယူ၍ ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများကိုသော် လည်းကောင်း ဆိုသည်။
(ဋ) လုပ်ငန်း   ဆိုသည်မှာ အစားအသောက်၊ သုံးစွဲရန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် သုံးစွဲရန် အထောက်အကူပစ္စည်းကို ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ တည်ခင်းခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် စက်ရုံ၊ သိုလှောင်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအပြင် ဝန်ဆောင်မှု၊ အကျိုးဆောင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းများလည်း ပါဝင်သည်။
(ဌ) လုပ်ငန်းလိုင်စင် ဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီးနယ်နိမိတ်အတွင်း မြို့တော်သာယာလှပရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် သို့မဟုတ် အများပြည်သူအားအသံဖြင့် လည်းကောင်း၊ အနံ့ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အရောင်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အတွေ့ အမြင်အရ လည်းကောင်း ၊ စိတ်ငြိုငြင်မှုဖြစ်စေနိုင်သည့်လုပ်ငန်း ၊ အများပြည်သူတို့၏ အသက်ကိုဖြစ်စေ၊ ကျန်းမာရေးကိုဖြစ်စေ၊ ပစ္စည်းကိုဖြစ်စေ၊ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် သို့မဟုတ် အများပြည်သူတို့အား စိတ်ငြိုငြင်မှုဖြစ်စေနိုင်သည့် အရာဝတ္ထုများ၊ အစား အသောက်များကို သိုလှောင်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တည်ခင်းရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးခြင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ကော်မတီက ထုတ်ပေးသည့် လိုင်စင်ကို ဆိုသည်။
(ဍ) တည်းခိုခန်း  ဆိုသည်မှာ စီးပွားရေးအလို့ငှာ ပြည်တွင်းခရီးသွားများသာ တည်းခိုနေထိုင်ရန်အတွက် အခကြေးငွေဖြင့် လက်ခံစီစဉ်ပေးသည့် အဆောက်အအုံကိုဆိုသည်။
(ဎ) ဘော်ဒါဆောင် ဆိုသည်မှာ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများ သို့မဟုတ် ရုံးသူရုံးသားများနှင့် အလုပ်သမားများနေသော ငှားရမ်းခသတ်မှတ်ချက်ဖြင့် ငှားရမ်းသည့် အဆောက်အအုံကို ဆိုသည်။
(ဏ) အခန်းလိုက်ငှားသော အဆောက်အအုံ ဆိုသည်မှာ အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးကို ဖြစ်စေ၊ အစိတ်အပိုင်းကိုဖြစ်စေ၊ အခန်းများဖွဲ့၍ ငှားရမ်းခ သတ်မှတ်ချက်ဖြင့် ငှားရမ်းသည့် အဆောက်အအုံကို ဆိုသည်။
(တ)  ယာယီဇာတ်ရုံဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်  ဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီးနယ်နိမိတ် အတွင်းဘုရားပွဲ၊ အားကစားပွဲ စသည့်ပွဲလမ်းသဘင်များတွင် အများပြည်သူများအား ဖျော်ဖြေနိုင်ရေးအတွက် ယာယီ ဇာတ်ရုံဆောက်လုပ်ရန် ကော်မတီက ထုတ်ပေးသည့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ဆိုသည်။
(ထ) ယာဉ်ဖြင့် လှည့်လည်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ယာဉ်တစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ ထီလက်မှတ် သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းများ လှည့်လည်ကြော်ငြာခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် ကော်မတီက ထုတ်ပေးသည့် လိုင်စင်ကိုဆိုသည်။
(ဒ) လမ်းဘေးစျေးဆိုင် ဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီးနယ်နိမိတ်အတွင်း ကော်မတီက သတ်မှတ်ပေးသော နေရာများတွင် အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့် အခပေးဆောင်၍ ခွင့်ပြုထားသည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို ယာယီရောင်းချသော စျေးဆိုင်ကိုဆိုသည်။
(ဓ) အိမ်ဆိုင် ဆိုသည်မှာ လူနေအိမ်ခန်းတွင်ဖြစ်စေ၊ ဥပစာ၏ ခြံစည်းရိုးကို ဖောက်၍ ဖြစ်စေ ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချသည့်ဆိုင်ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ကော်မတီက ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားသော အိမ်ဆိုင်မပါဝင်။
(န)  ပစ္စည်းစုံဆိုင် ဆိုသည်မှာ ကွမ်းယာနှင့် အခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုခု သို့မဟုတ် လူသုံးပစ္စည်းများကို တွဲဖက်ရောင်းချသည့် ဆိုင် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းကိုဆိုသည်။
(ပ) ကုန်ပဒေသာဆိုင် ဆိုသည်မှာ ဧရိယာအကျယ်အဝန်း စတုရန်းပေ ၁ဝဝဝ အောက်ရှိသော အဆောက်အအုံတွင် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချသည့် ဆိုင်ကို ဆိုသည်။
(ဖ) ကုန်တိုက် ဆိုသည်မှာ ဧရိယာအကျယ်အဝန်းစတုရန်းပေ ၁ဝဝဝ နှင့် အထက် ရှိသော အဆောက်အအုံတွင် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချသည့်ဆိုင်ကို ဆိုသည်။
(ဗ) နံရံကပ်ဆိုင် ဆိုသည်မှာ အဆောက်အအုံတစ်ခုခု၏ နံရံနှင့်ကပ်လျက် ဧရိယာ အကျယ်အဝန်း အနည်းဆုံး ၁၂ စတုရန်းပေရှိသည့် ဆိုင်ကို ဆိုသည်။
(ဘ) လှေကားခွင်တွင် ရောင်းချမည့်ဆိုင် ဆိုသည်မှာ အဆောက်အအုံ တစ်ခုခုတွင် အများပြည်သူသုံးစွဲသည့် လှေကား၏အောက်၊ လှေကားအဝအနီးတစ်ဝိုက်တွင် ဖွင့်လှစ်ရောင်းချသောဆိုင် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းကိုဆိုသည်။
(မ)  လက်ပွေ့ရောင်းချသူ  ဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီး နယ်နိမိတ်အတွင်း အထမ်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ လက်ပွေ့၍လည်းကောင်း ၊ ခေါင်းရွက်၍လည်းကောင်း ကုန်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုး သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းများကို လှည့်လည်ရောင်းချသူကို ဆိုသည်။
(ယ) ကိုယ်ပိုင်စျေး ဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီးနယ်နိမိတ်အတွင်း ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်က စျေးအဖြစ် အသုံးပြုရန် ကော်မတီထံမှ လိုင်စင်ရယူ၍ ဖွင့်လှစ်သော စျေးကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ကော်မတီက စျေးအဆင့်သတ် မှတ်သည့် ကုန်ပဒေသာဆိုင်နှင့် ကုန်တိုက်များလည်း ပါဝင်သည်။

အပြည့်အစုံ ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်…..