စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အပင်နှင့်သီးနှံဖျက်ပိုးမွှားရောဂါ ကာကွယ်ရေးနှင့်နှိမ်နှင်းရေး ဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အပင်နှင့် သီးနှံဖျက်ပိုးမွှားရောဂါ ကာကွယ်ရေးနှင့်

နှိမ်နင်းရေးဥပဒေ

(၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၄ ။ )

၁၃၇၅ ခုနှစ် ၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၅ ရက်

( ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက် )

နိဒါန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤဥပဒေကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အပင်နှင့် သီးနှံဖျက်ပိုးမွှားရောဂါ ကာကွယ်ရေးနှင့်နှိမ်နင်းရေး ဥပဒေ ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရောက်စေရမည် –

(က) တိုင်းဒေသကြီး  ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကို ဆိုသည်။
(ခ) အစိုးရအဖွဲ့  ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းးဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(ဂ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးဝန်ကြီး ဌာနကို ဆိုသည်။
(ဃ) ဝန်ကြီး  ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးကို ဆိုသည်။
(င) ကော်မတီ  ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသော ကော်မတီကို ဆိုသည်။
(စ) အပင် ဆိုသည်မှာ စိုက်ပျိုးနိုင်သော အပင်နှင့် အပင်၏ အစိတ်အပိုင်းကို ဆိုသည်။
(ဆ) ပိုးမွှား ဆိုသည်မှာ သီးနှံ၊ ရိက္ခာ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများကို ဖျက်ဆီးသော လူ၊ သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်ကို နှောင့်ယှက်သော ပိုးကောင်၊ မွှားကောင်၊ ကြွက်၊ ပွေး၊ ခရု၊ ပေါင်းပင်ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အပင်ရောဂါ ဖြစ်စေသော အခြား ပိုးမွှားများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် သက်ရှိလည်း ပါဝင်သည်။
(ဇ) ပိုးသတ်ဆေး ဆိုသည်မှာ ပုဒ်မ(ဆ)ပါ ပိုးကောင်များ၊ မွှားကောင်များနှင့် အပင်ရောဂါပိုး စသည်တို့ကို ကာကွယ်နှိမ်နင်းရာတွင် အသုံးပြုသော ဆေးကို ဆိုသည်။
(စျ) အဆိပ်ရှိပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ ပိုးသတ်ဆေးတွင် ပါဝင်သော အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့်  သို့မဟုတ် အဆိပ်သင့်စေသည့် ဓာတုပစ္စည်း တစ်မျိုးမျိုးကို ဆိုသည်။
(ည) တံဆိပ် ဆိုသည်မှာ ပိုးသတ်ဆေး ထည့်သွင်းထားသည့် ပစ္စည်းတွင်ဖြစ်စေ၊ ထုတ်ပိုးထားသည့် ပစ္စည်းတွင်ဖြစ်စေ ကပ်ထားသော သို့မဟုတ် ချိတ်ဆွဲထားသော ပုံနှိပ်ထားသည့် အညွှန်းစာနှင့် အမှတ်အသားများကို ဆိုသည်။
(ဋ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ဆိုသည်မှာ ဥပဒေနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ထုတ်ပေးသော လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
(ဌ) လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်လိုင်စင် ဆု်ှရွက်ခွင့်ရှိသည့် လုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်ကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးမှူးက လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူအား ထုတ်ပေးသော ခွင့်ပြုမိန့်ကို ဆိုသည်။
(ဍ) လက်မှတ်ရပိုးသတ်ဆေးပက်ဖျန်းသူ ဆိုသည်မှာ အဆိပ်အတောက် ပြင်းထန် သည့် ပိုးသတ်ဆေးကို သုံးစွဲရာတွင် ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲနိုင်သူဖြစ်ကြောင်း မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က အသိအမှတ်ပြုထားသူကို ဆိုသည်။
(ဎ) ဦးစီးဌာနမှူး  ဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ် အသီးသီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ တာဝန်ခံ အသီးသီးကို ဆိုသည်။
(ဏ)  စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဝန်ကြီးက စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်သည့် အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။


အခန်း(၂)

ရည်ရွယ်ချက်

၃။ ဤဥပဒေကို အောက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည်−

(က) အပင်နှင့်သီးနှံဖျက်ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့်နှိမ်နင်းရေးကို စနစ်တကျ ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
(ခ) အပင်နှင့်သီးနှံဖျက်ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့်နှိမ်နင်းရေးကို စနစ်တကျ ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဖြင့် တစ်ဧကသီးနှံအထွက်နှုန်း တိုးတက်မြင့်မားကာ နိုင်ငံတော်၏ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်၊
(ဂ) ပိုးသတ်ဆေးကို စိုက်ပျိုးသူများ စနစ်တကျ သုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် ပညာပေးလုပ်ငန်းနှင့်သုတေသန လုပ်ငန်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
(ဃ) ပိုးသတ်ဆေး သုံးစွဲခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
(င) ပိုးသတ်ဆေးကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ စနစ်တကျ အကျိုးရှိရှိ သုံးစွဲခြင်းအားဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကို အထောက်အကူ ပြုစေရန်၊

အပြည့်အစုံ ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်…..