စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်း ဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းဥပဒေ

(၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁ဝ။)

၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလပြည့်ကျော် ၉ ရက်

(၂ဝ၁၂ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်)

နိဒါန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း(၁)

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤဥပဒေကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းဥပဒေ ဟုခေါ်တွင် စေရမည်။

၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်စေရမည်-

(က) တိုင်းဒေသကြီး ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကို ဆိုသည်။
(ခ) အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(ဂ) ဝန်ကြီးဆိုသည်မှာ အစိုးရအဖွဲ့က တာဝန်ပေးအပ်သော ဝန်ကြီးကို ဆိုသည်။
(ဃ) တိုင်းဒေသကြီးကုန်တင်ကုန်ချကော်မတီ ဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲနိုင်ရန်အလို့ငှာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ဤဥပဒေအရဖွဲ့စည်း ထားသော ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်းများကို စီမံဆောင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်းထားသော ကော်မတီကို ဆိုသည်။
(င) တိုင်းဒေသကြီးကုန်တင်ကုန်ချကော်မတီရုံး ဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ တိုက်ရိုက်စီမံ အုပ်ချုပ်မှု နယ်မြေအတွင်း၌ရှိသော ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲအုပ်ချုပ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ ဤဥပဒေအရဖွဲ့စည်း ဖွင့်လှစ်ထားသည့်ရုံးကို ဆိုသည်။
(စ) မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချကော်မတီ ဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီးကုန်တင်ကုန်ချ ကော်မတီရုံးက တိုက်ရိုက်ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲလျှက်ရှိသော ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသော မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချကော်မတီကို ဆိုသည်။
(ဆ) မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချကော်မတီရုံး ဆိုသည်မှာ မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချ ကော်မတီ၏ သက်ဆိုင်ရာ ရုံးလုပ်ငန်း တာဝန်များကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းဖွင့်လှစ်ထားသည့်ရုံးကို ဆိုသည်။
(ဇ) ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေတစ်ခုအတွင်းရှိ မှတ်ပုံတင်ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားများကို စုစည်း၍ ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းများအား စနစ်တကျ ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်ရန် အလို့ငှာ ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုထားသော ကော်မတီကို ဆိုသည်။
(စျ) ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားကြီးကြပ်ရေးကော်မတီရုံး ဆိုသည်မှာ ကုန်တင်ကုန်ချ ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ၏ သက်ဆိုင်ရာ ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ ဤဥပဒေအရ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားသည့် ရုံးကို ဆိုသည်။
(ည) ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သောလေဆိပ်၊ သင်္ဘောဆိပ်၊ မီးရထားဘူတာရုံ၊ အဝေးပြေးကားဂိတ်၊ စက်လှေဆိပ်နှင့် စျေးကြီး စသည့် နေရာများတွင် ဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားများ၏ ကာယအားကို အသုံးပြုပြီး ကုန်ပစ္စည်းများကို အခကြေးငွေရယူ၍ အတင်၊ အချ၊ အရွှေ့၊ အပြောင်း ပြုလုပ်ပေးရသော ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။
(ဋ) ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းခွင့်ပြုချက် ဆိုသည်မှာ ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဤဥပဒေအရ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည့် ခွင့်ပြုချက်ကို ဆိုသည်။
(ဌ) မှတ်ပုံဝင် ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမား ဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီးကုန်တင်ကုန်ချ ကော်မတီက အသိအမှတ်ပြုထားသော မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချကော်မတီရုံးများနှင့် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးထားသော ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီရုံးများတွင် ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် လုပ်သားမှတ်ပုံတင်အမှတ် ရရှိပြီးသော အလုပ်သမားကို ဆိုသည်။
(ဍ) သက်သာချောင်ချိရေးရန်ပုံငွေ ဆိုသည်မှာ မှတ်ပုံဝင်ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားများ၏ လူမှု ဖူလုံရေးနှင့် ဘဝအာမခံချက်ရရှိရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ရန် ¤င်းတို့၏ နေ့စဉ်လုပ်ခဝင်ငွေများထဲမှ သတ်မှတ်ခွင့်ပြုထားသော ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဖြတ်တောက်၍ စုဆောင်းထားသည့် သက်သာချောင်ချိရေး ရန်ပုံငွေကို ဆိုသည်။
(ဎ) ကော်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရဖွဲ့စည်းထားသော တိုင်းဒေသကြီးကုန်တင်ကုန်ချကော်မတီ၊ မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချကော်မတီ၊ ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကို ဆိုသည်။

အပြည့်အစုံ ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်……..