စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အလတ်စားနှင့် အသေးစား လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေး ဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အလတ်စားနှင့် အသေးစားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးဥပဒေ

(၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၃။ ) 

၁၃၇၄ ခုနှစ် ၊ တော်သလင်းလပြည့်ကျော် ၉ ရက်

(၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ လ ၉ ရက်)

နိဒါန်း 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း(၁)

အမည်နှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက် 

၁။ ဤဥပဒေကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အလတ်စားနှင့် အသေးစားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးရေးဥပဒေဟုခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤဥပဒေသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တဝန်းလုံးတွင် အလတ်စားနှင့်အသေးစား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ပို့လွှတ်ခြင်း၊ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်လည်းကောင်း၊ ယင်းလုပ်ငန်းများကို လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်လည်းကောင်း သက်ဆိုင်စေရမည်။

၃။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက် စေရမည် –

(က) တိုင်းဒေသကြီး ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကို ဆိုသည်၊
(ခ) အစိုးရ ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကို ဆိုသည်၊
(ဂ) အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်၊
(ဃ)  ဝန်ကြီး ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးကိုဆိုသည်၊
(င)  တိုင်းဒေသကြီးလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာကို ဆိုသည်၊
(စ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဆိုသည်မှာ ရေအားသုံးစက်မှဖြစ်စေ၊ လေအားသုံးစက်မှဖြစ်စေ၊ နေရောင်ခြည်သုံးစက်မှဖြစ်စေ၊ အားဖြည့်လောင်စာဆီသုံးစက်မှဖြစ်စေ၊ အခြားနည်းဖြင့် ဖြစ်စေ ထုတ်လုပ်ရရှိသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဆိုသည်၊
(ဆ) အသေးစားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဆိုသည်မှာ ၁ဝ မဂ္ဂါဝပ်အောက်ရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဆိုသည်၊
(ဇ) အလတ်စားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဆိုသည်မှာ ၁ဝ မဂ္ဂါဝပ်မှ ၅ဝမဂ္ဂါဝပ်အထိ ဓာတ်အားကိုဆိုသည်၊
(စျ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆိုင်ရာလုပ်ကိုင်ခွင့် ဆိုသည်မှာ အလတ်စားနှင့်အသေးစား လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပို့လွှတ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ဆိုသည်၊
(ည) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစူးစမ်းရှာဖွေခြင်း  ဆိုသည်မှာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို အများပြည်သူသုံးစွဲနိုင်ရန်ဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်သုံးစွဲနိုင်ရန်ဖြစ်စေ၊ စီးပွားရေးအရ ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရန်ဖြစ်စေ၊ အခြားကိစ္စရပ်များတွင်သုံးစွဲရန်ဖြစ်စေ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ယူ ရရှိနိုင်ရေးအတွက် စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းကို ဆိုသည်၊
(ဋ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ရေအားသုံးစက်မှဖြစ်စေ၊ လေအားသုံးစက်မှ ဖြစ်စေ၊ နေရောင်ခြည်သုံးစက်မှဖြစ်စေ၊ အားဖြည့်လောင်စာဆီ သုံးစက်မှဖြစ်စေ၊ အခြားနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို စနစ်တကျ ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုဆိုသည်၊
(ဌ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ထုတ်လုပ်သည့် နေရာမှ သုံးစွဲမည့်နေရာသို့ရောက်ရှိစေရန် ဓာတ်အားလိုင်းများသွယ်တန်း၍ သတ်မှတ် ထားသည့် ဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်း၊ လျှပ်စီးတို့ဖြင့် စနစ်တကျပို့လွှတ်ခြင်းကို ဆိုသည်၊
(ဍ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်း ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားက်ု သတ်မှတ်ထားသည့် ဗို့အား၊ လျှပ်စီးတို့ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသူထံ စနစ်တကျဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုဆိုသည်၊
(ဎ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးပြုခြင်း ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ် ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးတို့ကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့််အညီ အသုံးပြုခြင်းကိုဆိုသည်၊
(ဏ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစစ်ဆေးခြင်း ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှာဖွေခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပို့လွှတ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းများကို လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စစ်ဆေးခြင်းကို ဆိုသည်၊
(တ) လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေပါ လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေး လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဝန်ကြီးက ဖွဲ့စည်းပေးထားသော အဖွဲ့ကို ဆိုသည်၊
(ထ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးသူ  ဆိုသည်မှာ ၅ဝ မဂ္ဂါဝပ်အောက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲလိုသူများထံ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သူ သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်းကို ဆိုသည်၊
(ဒ) လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ လက်မှတ် ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် အတွေ့အကြုံ ရှိသူကိုဖြစ်စေ၊ သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသူကိုဖြစ်စေ၊ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပေး သော လက်မှတ်ကို ဆိုသည်၊
(ဓ) လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် အတွေ့အကြုံရှိပြီး လက်တွေ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသူ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ နှင့် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ်ရရှိထားသူကိုဆိုသည်။

အပြည့်အစုံ ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်……..