စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင်မော်တော်ယာဉ်များ စနစ်တကျ ပြေးဆွဲနိုင်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင်မော်တော်ယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲနိုင်ရေးဥပဒေ

ကို 

ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

( ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၄။ ) 

၁၃၇၄ ခုနှစ် ၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၉ ရက်

( ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာ လ ၂၄ ရက် )

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

၁။ ဤဥပဒေကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင်မော်တော်ယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲနိုင်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင်မော်တော်ယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲနိုင်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၁၃ တွင် ပါရှိသော ”တစ်နှစ်ထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ”နှစ်နှစ်ထိ ထောင်ဒဏ် တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေ” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်

အပြည့်အစုံ ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်…….