စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင်ရေယာဉ်များ စနစ်တကျ ပြေးဆွဲနိုင်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင်ရေယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲနိုင်ရေး ဥပဒေကို

 ဥပဒေပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

( ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၅။ ) 

၁၃၇၄ ခုနှစ် ၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၉ ရက်

( ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာ လ ၂၄ ရက် )

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

၁။ ဤဥပဒေကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင်ရေယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲနိုင်ရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင်ရေယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲနိုင်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၁၃ တွင် ပါရှိသော ”တစ်နှစ်ထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ”နှစ်နှစ်ထိ ထောင်ဒဏ် တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေ” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

အပြည့်အစုံ ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်……..