စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၁၂ − ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်

ဥပဒေ 

( ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ရ။ ) 

၁၃၇၄ ခုနှစ် ၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၉ ရက်

( ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာ လ ၂၄ ရက် )

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

၁။ ဤဥပဒေကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤဥပဒေသည် ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်မှစ၍ အကျိုးသက်ရောက်စေရမည်။

၃။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေပုဒ်မ ၈ ၊ ပုဒ်မခွဲ (က)တွင်ပါရှိသော ” သစ်တောများ အုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှု ” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ” သစ်တောများ စီမံခန့်ခွဲမှု ” ဆိုသည့်စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

အပြည့်အစုံ ဆက်လက်ကြည့်အရှုရန်…….