စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၁၈ − ၂၀၁၉ ခု ဘဏ္ဍာနှစ် ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ


စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၁၈ − ၂၀၁၉ ခု ဘဏ္ဍာနှစ် ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ ကို ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သက်တမ်းတွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။


နေ့ရက် ၂၀၁၈ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာ လ ၃ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၈ − ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်း မူဝါဒ ၊ ရည်မှန်းချက် နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ (မူကြမ်း)

နေ့ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာ လ ၃ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ

၂၀၁၈ − ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ နိုင်ငံပိုင်အခန်းဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျာထားချက် (တိုင်းဒေသကြီးဘတ်ဂျက်)

နေ့ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၁၈ − ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ဒေသန္တရစီမံကိန်း ကဏ္ဍအလိုက် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (မူကြမ်း)

နေ့ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာ လ ၃ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ