စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ ၂၀၁၈ခုနှစ် ဧပြီလ မှ စက်တင်ဘာလ အထိ (၆)လ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ ၂၀၁၈ခုနှစ် ဧပြီလ မှ စက်တင်ဘာလ အထိ (၆)လ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ ကို ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သက်တမ်း တွင်

အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။


နေ့ရက် ၂၀၁၈ခုနှစ် ၊ မတ် လ ၂၆ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ