စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဇာတ်ရုံ၊ ရုပ်ရှင်ရုံနှင့် ဗီဒီယိုရုံ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဇာတ်ရုံ၊ ရုပ်ရှင်ရုံနှင့် ဗီဒီယိုရုံ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

နေ့ရက် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၂၀ရက်နေ့
အချိန် Download Here