စီးပွားရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် တိုင်ကြားစာနှင့်ပတ်သက်၍ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်သို့ကွင်းဆင်း

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စီးပွားရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် (3.8.2020)ရက်နေ့မှ (5.8.2020)ရက်နေ့ထိ ဟုမ္မလင်းမြို့သို့ တိုင်ကြားစာနှင့်ပတ်သက်၍ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်၊၊

3 5 6