စီးပွားရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး သုဿာန်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း နည်းဥပဒေ(မူကြမ်း)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေး

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စီးပွားရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် (၁၂.၈.၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၁၄.၈.၂၀၂၀) ရက်နေ့ထိ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး သုဿာန်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း နည်းဥပဒေ(မူကြမ်း) အား ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် တိုင်စာများ စိစစ်ခြင်း၊၂၀၁၆ခုနှစ်မှ၂၀၂၀ ခုနှစ်အထိ ၅ နှစ်တာကာလအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာအား ဆောင်ရွက်ခြင်း၊စသည့်ကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။