ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် အပင်နှင့်သီးနှံဖျက်ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့်နှိမ်နှင်းရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ(မူ ကြမ်း)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစည်းအဝေးပြုလုပ်

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် (၂၀.၁.၂၀၂၀)ရက်နေ့ (၁၀:၀၀)နာရီမှ(၁၃:၀၀)နာရီအထိ အပင်နှင့်သီးနှံဖျက်ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့်နှိမ်နှင်းရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ(မူ ကြမ်း)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။