ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်း‌ဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ‌ကော်မတီသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးသတ္တုတွင်းဥပဒေ(မူကြမ်း)နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း‌ဒေသကြီးမသန်စွမ်းသူများအခွင့်အရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာဥပဒေ(မူကြမ်း)တို့ကို ‌ဆွေး‌နွေး

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်း‌ဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ‌ကော်မတီသည် (၁၆.၁.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးသတ္တုတွင်းဥပဒေ(မူကြမ်း)၊ (၁၇.၁.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း‌ဒေသကြီးမသန်စွမ်းသူများအခွင့်အရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာဥပဒေ(မူကြမ်း)တို့နှင့် ပတ်သက်၍ အစည်းအဝေးပြုလုပ် ‌ဆွေး‌နွေးခဲ့ပါသည်။21 IMG_20200116_102802 a