ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးကိစ္စရပ်များ၊ လေ့လာစုံစမ်း စိစစ်ရေးနှင့် သုတေသနပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ တစ်နှစ်တာအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးကိစ္စရပ်များ၊ လေ့လာစုံစမ်း စိစစ်ရေးနှင့် သုတေသနပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ တစ်နှစ်တာအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ

နေ့ရက် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၅ရက်
ဒေါင်းလော့ရယူရန် Download Here