ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ပယ်ဖျက်ခဲ့သည့် ဥပဒေ(၆)ခု

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ပယ်ဖျက်ခဲ့သည့် ဥပဒေ(၆)ခု

နေ့ရက်  ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၂၀ ရက်နေ့
ဒေါင်းလော့ရယူရန်  Download Here