ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပြီးခဲ့သည့် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေနှင့် နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေများ ၁၂ခု

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ  အတည်ပြုပြီးခဲ့သည့် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေနှင့် နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေများ ၁၂ခု

နေ့ရက် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၂၀ ရက်နေ့
ဒေါင်းလော့ရယူရန် Download Here