ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး၏ အစီအစဉ်များ

Cover1

                         
       

နေ့ရက်   
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၉)ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် 

 Download Here