ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး၏ အစီအစဉ်များ

Cover1

 နေ့ရက်
၂၀၁၇ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ ၂၄ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်

Download Here