ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီသည် စ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာကျောင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေနှင့် ပတ်သက်ပြီး အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ဆွေးနွေး

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီသည် (30.1.2020)ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာကျောင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေနှင့် ပတ်သက်ပြီး အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

4 2 1