လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများ

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများအား သိရှိနိုင်ပါရန် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

စဉ်

တင်သွင်းသည့်နေ့ရက် တင်သွင်းသည့်အစည်းအဝေး တင်သွင်းသည့်အကြောင်းအရာ

Download Links

၁။

၈.၁၂.၂၀၁၆

စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး

လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ၏  လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာ

Download Here

၂။

၁၃.၁၂.၂၀၁၇

(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေး

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာ

Download Here

၃။

၁၀.၅.၂၀၁၉

(၁၈)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေး

“လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ ၂၀၁၈ခုနှစ် တစ်နှစ်တာဆောင်ရွက်ချက်

အစီရင်ခံစာ”

Download Here