ဝန်ကြီးဌာနများ၏WebSiteများ

စဉ်

ဝန်ကြီးဌာန

လိပ်စာ

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန www.mofa.gov.mm
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန www.commerce.gov.mm

www.myanmartradenet.com.mm

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန www.myanmar-education.edu.mm
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန www.moh.gov.mm
ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာန www.myanmartourism.org
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန www.industry.gov.mm
မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်

 

www.cbm.gov.mm

www.mebank.gov.mm

www.irdmyanmar.gov.mm

www.mminsurance.gov.mm

www.mmse.gov.mm

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန www.gad.gov.mm
အထွေထွေအုပ်ချပ်ရေးဦးစီးဌာန www.gad.gov.mm
၁၀ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ www.myanmarpoliceforce.org
၁၁ မီးသတ်ဦးစီးဌာန www.fsd.gov.mm
၁၂ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ www.ucsb.gov.mm
၁၃ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး www.oagmac.gov.mm