အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် ကတိဖြစ် မေးခွန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တမူးမြို့နယ်၌ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်တွေ့ဆုံ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် (၂၀-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ကတိဖြစ် မေးခွန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တမူးမြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှာကော်မတီရုံး၌ သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး ဆောင်ရွက်ဆဲ၊ ဆောင်ရွက်ပြီးသည့်လုပ်ငန်းများကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

2 3 4 5 6