အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် ကွင်းဆင်းရန်ကျန်ရှိသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုများကို ဆက်လက်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် (၁၆-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ကတိဖြစ် မေးခွန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ဆဲ၊ ဆောင်ရွက်ပြီးသည့်လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့် ကွင်းဆင်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး (၁၇-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့ နံက်ပိုင်းတွင် ကွင်းဆင်းရန်ကျန်ရှိသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုများကို ဆက်လက်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ကလေး၀မြို့သို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာခဲ့ပါသည်။

2 5 6 7 9