ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများ

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများအား သိရှိနိုင်ပါရန် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။

စဉ်

တင်သွင်းသည့်နေ့ရက်

တင်သွင်းသည့်အစည်းအဝေး

တင်သွင်းသည့်အကြောင်းအရာ

Download  Links

၁။

(၈.၁၂.၂၀၁၆) စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီရဲ့ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာ

Download Here

၂။

(၆.၂. ၂၀၁၇) ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာ

Download Here

    ၃။ (၂၁. ၃.၂၀၁၇) ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ”

Download Here

    ၄။ (၂၅. ၅. ၂၀၁၈) (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ တစ်နှစ်တာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီအရင်ခံစာ

Download Here

၅။

(၇.၂. ၂၀၁၉) (၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ တစ်နှစ်တာအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာ”

Download Here

၆။

(၁၃. ၅. ၂၀၁၉) (၁၈)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ သတ္တုတွင်းဥပဒေမူကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူထုအကြံပြုဆွေးနွေးပွဲ အစီရင်ခံစာ

Download Here

၇။ (၂၉.၇.၂၀၁၉) (၂၀)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အိမ်တွင်း စက်မှု လက်မှုလုပ်ငန်းများ ဥပဒေ(မူကြမ်း)”နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ စိစစ်ချက်အစီရင်ခံစာအား

Download Here