၂၀၁၃ ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ (ပြင်ဆင်/ဖြည့်စွက်)

၂၀၁၃ ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ (ပြင်ဆင်/ဖြည့်စွက်)အား အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။

နေ့ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် Download Here