ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေ

( ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁ ။ )

၁၃၇၅ ခုနှစ် ၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၁၃ ရက်

( ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ၂၈ ရက် )

နိဒါန်း

၁။   စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)

အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ခြင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၂။ ဤဥပဒေကို ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။ ဤဥပဒေသည် ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁)ရက်နေ့မှ စတင်အာဏာတည်စေရမည်။ ဤဥပဒေသည် ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ပထမငါးနှစ်စီမံကိန်း၏ စတုတ္ထနှစ်အတွက် ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ ဖြစ်သည်။

၃။ ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်စေရမည်-

(က) ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ လူမှုစီးပွားရေး တစ်ရပ်လုံးအတွက်ဖြစ်စေ၊ ကဏ္ဍအလိုက်ဖြစ်စေ သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလ အတွင်း မည်၍မည်မျှ တိုးတက်ရမည်ဆိုသည့် ရည်မှန်းချက်များနှင့် လုပ်ငန်း အစီ အစဉ်များ ဖြစ်သည်။ ယင်းစီမံကိန်းများ၌ အနှစ် (၂ဝ)နှစ်ရှည်စီမံကိန်း၊ ငါးနှစ် ကာလတို စီမံကိန်းနှင့် ယင်းစီမံကိန်းများကို နှစ်စဉ် အကောင်အထည်ဖော်မည့် နှစ်စဉ်စီမံကိန်းများပါရှိသည်။ ယင်းဒေသန္တရ စီမံကိန်းများ၌ ကာလအလိုက် ဖြစ်စေ၊ ဒေသအလိုက်ဖြစ်စေ ဝိသေသပြု ရေးဆွဲချမှတ်သော လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ၊ စက်မှုဇုန်များ၊ အထူး စီးပွားရေးဇုန်များနှင့် မြို့ပြစီမံကိန်းများ၊ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း၊ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းစသည့် စီမံကိန်းများ ဘက်စုံ ဆက်စပ် အကျုံးဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
( ခ) စီမံကိန်းရည်မှန်းချက် ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ဒေသ၏ စီးပွားရေး တစ်ရပ်လုံးအတွက်ဖြစ်စေ၊ ကဏ္ဍအလိုက်ဖြစ်စေ မည်၍မည်မျှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရမည်ဟု ရည်မှန်းလျာထားချက်များ ဖြစ်သည်။
( ဂ) ပုံမှန်စျေးနှုန်း ဆိုသည်မှာ အခြေခံနှစ် ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပေါ်သော ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ စျေးနှုန်းကို ဆိုသည်။
(ဃ) နှစ်အလိုက်စျေးနှုန်း ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ဖြစ်ပေါ်သော ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ စျေးနှုန်းကို ဆိုသည်။
( င) ကဏ္ဍ ဆိုသည်မှာ ထုတ်လုပ်သော ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးအစားအပေါ် အခြေခံ၍ ဖွဲ့စည်းထားသော လယ်ယာ၊ သားငါး၊ သစ်တော၊ စွမ်းအင်၊ သတ္ထုနှင့် တွင်းထွက်ပစ္စည်း၊ စက်မှုလက်မှု၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ ဆောက်လုပ်မှု၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ငွေရေးကြေးရေး၊ လူမှုရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ငှားရမ်းခနှင့် အခြား ဝန်ဆောင်မှု၊ ကုန်သွယ်မှု ကဏ္ဍများကို ဆိုသည်။
(စ) ကဏ္ဍကြီး ဆိုသည်မှာ ကဏ္ဍများကို လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝ တူညီမှုအပေါ် အုပ်စု ဖွဲ့စည်း၍ သတ်မှတ်သည့် လယ်ယာ၊ စက်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှု ကဏ္ဍကြီးများကို ဆိုသည်။

အပြည့်အစုံ ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်…..