စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၁၆ − ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၁၆ − ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ ကို ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သက်တမ်းတွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။


နေ့ရက် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီ လ ၂၈ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘဏ္ဍာနှစ် နိုင်ငံပိုင်အခန်းဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုလျာထားချက်(တိုင်းဒေသကြီးဘတ်ဂျက်) မူကြမ်း

နေ့ရက် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီ  ၂၁ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းကဏ္ဍများ၏ ထုတ်လုပ်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှု ရည်မှန်းချက်များ(မူကြမ်း)

နေ့ရက် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီ  ၂၁ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ