စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ လက်ရှိ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တည်ရှိမှု အခြေအနေ

 

1010