ဒုတိယအကြိမ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး အစီအစဉ်(လျာထားချက်များ)

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး အစီအစဉ်(လျာထားချက်များ) (၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့ ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်နှိပ်ပါ (၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်နှိပ်ပါ (၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်နှိပ်ပါ (၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး  စတုတ္ထနေ့ ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်နှိပ်ပါ (၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး  ပဉ္စမနေ့ ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်နှိပ်ပါ (၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်နှိပ်ပါ (၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်နှိပ်ပါ (၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့ ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်နှိပ်ပါ  

Read More »