ဒုတိယအကြိမ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၂၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

  ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ (၂၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေး၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား ပြည်သူများ လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် တင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား အောက်တွင် ဒေါင်းလော့ဆွဲ၍ ကူးယူးနိုင်ပါသည်။ Download Link အား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ နေ့ရက် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၂၅ရက် ဒေါင်းလော့ရယူရန် Download Here

Read More »

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ (၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေး၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား ပြည်သူများ လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် တင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား အောက်တွင် ဒေါင်းလော့ဆွဲ၍ ကူးယူးနိုင်ပါသည်။ Download Link အား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ နေ့ရက်  ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၁)ရက် ဒေါင်းလော့ရယူရန်  Download Here

Read More »

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၂၀)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ (၂၀)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေး၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား ပြည်သူများ လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် တင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား အောက်တွင် ဒေါင်းလော့ဆွဲ၍ ကူးယူးနိုင်ပါသည်။ Download Link အား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ နေ့ရက် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁၅)ရက် ဒေါင်းလော့ရယူရန်  Download Here

Read More »

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၉)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ (၁၉)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေး၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား ပြည်သူများ လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် တင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား အောက်တွင် ဒေါင်းလော့ဆွဲ၍ ကူးယူးနိုင်ပါသည်။ နေ့ရက် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၅)ရက် ဒေါင်းလော့ရယူရန်  Download Here

Read More »

(၁၈)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ (၁၈)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေး၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား ပြည်သူများ လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် တင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား အောက်တွင် ဒေါင်းလော့ဆွဲ၍ ကူးယူးနိုင်ပါသည်။       Download Link အား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။     နေ့ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၃ ရက်   ဒေါင်းလော့ရယူရန် Download Link Here

Read More »

(၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ (၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေး၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား ပြည်သူများ လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် တင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား အောက်တွင် ဒေါင်းလော့ဆွဲ၍ ကူးယူးနိုင်ပါသည်။       Download Link အား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ နေ့ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက် ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ  

Read More »

(၁၆)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ (၁၆)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေး၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား ပြည်သူများ လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် တင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား အောက်တွင် ဒေါင်းလော့ဆွဲ၍ ကူးယူးနိုင်ပါသည်။           Download Link အား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ နေ့ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက် ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ

Read More »

(၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေး၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား ပြည်သူများ လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် တင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား အောက်တွင် ဒေါင်းလော့ဆွဲ၍ ကူးယူးနိုင်ပါသည်။       Download Link အား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ နေ့ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက် ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ

Read More »

(၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေး၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား ပြည်သူများ လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် တင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား အောက်တွင် ဒေါင်းလော့ဆွဲ၍ ကူးယူးနိုင်ပါသည်။            Download Link အား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ နေ့ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၁ ရက် ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ  

Read More »

(၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေး၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား ပြည်သူများ လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် တင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား အောက်တွင် ဒေါင်းလော့ဆွဲ၍ ကူးယူးနိုင်ပါသည်။ Download Link အား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ နေ့ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၅ ရက် ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ

Read More »