ဥပဒေကြမ်းများ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းဥပဒေပြင်ဆင်ချက်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းဥပဒေပြင်ဆင်ချက် နေ့ရက်  ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၂၀ ရက် ဒေါင်းလော့ရယူရန် Download Here

Read More »

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် လက်ခံဆွေးနွေးရန်မသင့် ဆုံးဖြတ်သော ဥပဒေများ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် လက်ခံဆွေးနွေးရန်မသင့် ဆုံးဖြတ်သော ဥပဒေများ

Read More »

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပြီးခဲ့သည့် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေနှင့် နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေများ ၁၂ခု

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ  အတည်ပြုပြီးခဲ့သည့် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေနှင့် နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေများ ၁၂ခု နေ့ရက် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၂၀ ရက်နေ့ ဒေါင်းလော့ရယူရန် Download Here

Read More »

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အပင်နှင့် သီးနှံဖျက်ပိုးကာကွယ်ရေးနှင့် နှိမ်နှင်းရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အနေဖြင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အပင်နှင့် သီးနှံဖျက်ပိုးကာကွယ်ရေးနှင့် နှိမ်နှင်းရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဥပဒေကြမ်းကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေပြုရေးကော်မတီမှ စိစစ်လျက်ရှိသည်။ ပြည်သူများအနေဖြင့် ယင်းဥပဒေကြမ်းနှင့်ပက်သက်ပြီး အကြံပြုချက်များ ပေးပို့လိုပါက အောက်ပါလိပ်စာတွင် ပေးပို့နိုင်သည်။ Gmail address – [email protected] ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းအား လေ့လာနိုင်ရန် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ နေ့ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၇ ရက် ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ပြင်ဆင်ချက်မူကြမ်း ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် မူလဥပဒေ

Read More »

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး သတ္တုတွင်းဥပဒေကြမ်း

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အနေဖြင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ထွက်ရှိသော အဖိုးတန်တွင်းထွက်ပစ္စည်းများအား စနစ်တကျထုတ်ယူအသုံးပြုနိုင်ရန် အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းများ စည်းကမ်းတကျဖြစ်စေရန်အတွက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး သတ္တုတွင်းဥပဒေကို အတည်ပြုနိုင်ရေးအတွက် ရေးဆွဲလျက်ရှိပါသည်။ ဥပဒေကြမ်းကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေပြုရေးကော်မတီမှ စိစစ်လျက်ရှိသည်။ ပြည်သူများအနေဖြင့် ယင်းဥပဒေကြမ်းနှင့်ပက်သက်ပြီး အကြံပြုချက်များ ပေးပို့လိုပါက အောက်ပါလိပ်စာတွင် ပေးပို့နိုင်သည်။ Gmail address – [email protected] ဥပဒေကြမ်းအား လေ့လာနိုင်ရန် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ နေ့ရက် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၇ ရက် ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ

Read More »

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးသမဝါယမကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအနေဖြင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော သမဝါယမလုပ်ငန်းများ ပိုမိုထိရောက်မှုရှိစေရန် အလေးထားဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးသမဝါယမလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဥပဒေအား အတည်ပြုနိုင်ရေးအတွက် ရေးဆွဲလျက်ရှိသည်။ ဥပဒေကြမ်းကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေပြုရေးကော်မတီမှ စိစစ်လျက်ရှိသည်။ ပြည်သူများအနေဖြင့် ယင်းဥပဒေကြမ်းနှင့်ပက်သက်ပြီး အကြံပြုချက်များ ပေးပို့လိုပါက အောက်ပါလိပ်စာတွင် ပေးပို့နိုင်သည်။ Gmail address – [email protected] ဥပဒေကြမ်းအား လေ့လာနိုင်ရန် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ နေ့ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ် လ ၇ ရက် ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်  ဤတွင်နှိပ်ပါ

Read More »

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းများ နှင့် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ၊ဆေးခန်းဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း

ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသော ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများ စနစ်တကျဖြင့် ဆေးဝါးကုသမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန် နှင့် ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံ ၊ ဆေးခန်းများအား ထောက်ပံ့မှုများ ပြုနိုင်ရန် ရည်မှန်းလျက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးရုံ ၊ ဆေးခန်းများ နှင့် ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ ၊ ဆေးခန်း ဆိုင်ရာဥပဒေကို အတည်ပြုနိုင်ရေးအတွက် ရေးဆွဲလျက်ရှိသည်။ ဥပဒေကြမ်းကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေပြုရေးကော်မတီမှ စိစစ်လျက်ရှိသည်။ ပြည်သူများအနေဖြင့် ယင်းဥပဒေကြမ်းနှင့်ပက်သက်ပြီး အကြံပြုချက်များ ပေးပို့လိုပါက အောက်ပါလိပ်စာတွင် ပေးပို့နိုင်သည်။ Gmail address – [email protected] ဥပဒေကြမ်းအား လေ့လာနိုင်ရန် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ နေ့ရက် ၂၀၁၉ခုနှစ် ၊ သြဂုတ် လ ၇ ရက် ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ

Read More »

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမြေယာခွန်ဥပဒေကြမ်း

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အနေဖြင့် ပြည်သူများ၏ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုရသော မြေယာများအား စနစ်တကျဖြစ်စေရန် အလေးထားဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ မြေယာများ စည်းကမ်းတကျ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် ရည်မှန်းလျက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မြေယာခွန်ဥပဒေအား အတည်ပြုနိုင်ရေးအတွက် ရေးဆွဲလျက် ရှိသည်။ ဥပဒေကြမ်းကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေပြုရေးကော်မတီမှ စိစစ်လျက်ရှိသည်။ ပြည်သူများအနေဖြင့် ယင်းဥပဒေကြမ်းနှင့်ပက်သက်ပြီး အကြံပြုချက်များ ပေးပို့လိုပါက အောက်ပါလိပ်စာတွင် ပေးပို့နိုင်သည်။ Gmail address – [email protected] ဥပဒေကြမ်းအား လေ့လာနိုင်ရန် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ နေ့ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ် လ ၇ ရက် ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ

Read More »

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မသန်စွမ်းသူများဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေကြမ်း

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအနေဖြင့် မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများအား အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ မသန်စွမ်းသူများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရှိလာစေရန် ရည်မှန်းလျက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မသန်စွမ်းသူများဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေကို အတည်ပြုနိုင်ရေးအတွက် ရေးဆွဲလျက်ရှိသည်။ ဥပဒေကြမ်းကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေပြုရေးကော်မတီမှ စိစစ်လျက်ရှိသည်။ ပြည်သူများအနေဖြင့် ယင်းဥပဒေကြမ်းနှင့်ပက်သက်ပြီး အကြံပြုချက်များ ပေးပို့လိုပါက အောက်ပါလိပ်စာတွင် ပေးပို့နိုင်သည်။ Gmail address – [email protected] ဥပဒေကြမ်းအား လေ့လာနိုင်ရန် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ နေ့ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ် လ ၇ ရက် ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ

Read More »

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဆည်မြောင်းနှင့်တာတမံများဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အနေဖြင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ တောင်သူများ၏ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အလေးထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အထောက်အပံ့ ပြုသော စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဆည်မြောင်း နှင့် တာတမံ များ ဥပဒေကို အတည်ပြုနိုင်ရေးအတွက် ရေးဆွဲလျက်ရှိသည်။ ဥပဒေကြမ်းကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေပြုရေးကော်မတီမှ စိစစ်လျက်ရှိသည်။ ပြည်သူများအနေဖြင့် ယင်းဥပဒေကြမ်းနှင့်ပက်သက်ပြီး အကြံပြုချက်များ ပေးပို့လိုပါက အောက်ပါလိပ်စာတွင် ပေးပို့နိုင်သည်။ Gmail address – [email protected] ဥပဒေကြမ်းလေ့လာနိုင်ရန် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ နေ့ရက် ၂၀၁၉ခုနှစ် ၊ သြဂုတ် လ ၇ ရက် ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ

Read More »