ကတိကဝတ်များ

အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် ကတိဖြစ် မေးခွန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကလေးမြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံး၌ သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး ဆောင်ရွက်ဆဲ၊ ဆောင်ရွက်ပြီးသည့်လုပ်ငန်းများကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် (၁၈-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ကတိဖြစ် မေးခွန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကလေးမြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံး၌ သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး ဆောင်ရွက်ဆဲ၊ ဆောင်ရွက်ပြီးသည့်လုပ်ငန်းများကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။  

Read More »

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကတိဖြစ်မေးခွန်းများ

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ကြယ်ပွင့်အမှတ်အသားပြမေးခွန်းများ၌ ကတိက၀တ်ဖြစ်ခဲ့သော မေးခွန်းများအား ပြည်သူများလေ့လာနိုင်ရန် တင်ပြထားပါသည်။ ကတိဖြစ်မေးခွန်းများသည် အစိုးရအဖွဲ့မှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်အနေဖြင့် စောင့်ကြည်ထိန်းညှိရမည့်တာ၀န် အပြည့်အဝ ရှိသည်။ ကတိဖြစ်မေးခွန်းများအား ကတိက၀တ်ကော်မတီမှ အဓိက တာ၀န်ယူတည်ဖြတ်ပြီး ယခုတင်ပြထားသည့် ကတိဖြစ်ကြယ်ပွင့်ပြ မေးခွန်းများသည် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ (၁၈)ကြိမ်မြောက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးထိ တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နေ့ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ် လ ၅ ရက် ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ

Read More »

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကတိဖြစ်မေးခွန်းများ

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ကြယ်ပွင့်အမှတ်အသားမပြမေးခွန်းများ၌ ကတိက၀တ်ဖြစ်ခဲ့သော မေးခွန်းများအား ပြည်သူများလေ့လာနိုင်ရန် တင်ပြထားပါသည်။ ကတိဖြစ်မေးခွန်းများသည် အစိုးရအဖွဲ့မှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်အနေဖြင့် စောင့်ကြည်ထိန်းညှိရမည့်တာ၀န် အပြည့်အဝ ရှိသည်။ ကတိဖြစ်မေးခွန်းများအား ကတိက၀တ်ကော်မတီမှ အဓိက တာ၀န်ယူတည်ဖြတ်ပြီး ယခုတင်ပြထားသည့် ကတိဖြစ်ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများသည် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ (၁၈)ကြိမ်မြောက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးထိ တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နေ့ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ် လ ၅ ရက် ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ

Read More »