ပထမအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပြဋ္ဌာန်းပြီးဥပဒေများ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၁၂ − ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ဤဥပဒေကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။ ဤဥပဒေသည် ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်မှစ၍ အကျိုးသက်ရောက်စေရမည်။

Read More »

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင်ရေယာဉ်များ စနစ်တကျ ပြေးဆွဲနိုင်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ဤဥပဒေကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင်ရေယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲနိုင်ရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

Read More »

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင်မော်တော်ယာဉ်များ စနစ်တကျ ပြေးဆွဲနိုင်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ဤဥပဒေကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင်မော်တော်ယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲနိုင်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

Read More »

၂၀၁၂ − ၂၀၁၃ ခု၊ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေ

ဤဥပဒေကို ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခု ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ် ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေဟုခေါ်တွင်စေရမည်။ ဤဥပဒေသည် ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အကျိုးသက်ရောက်စေရမည်။

Read More »

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ

ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်က ချီးမြှင့်အပ်နှင်းသည့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းကို ဆိုသည်။

Read More »

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အလတ်စားနှင့် အသေးစား လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေး ဥပဒေ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆိုင်ရာလုပ်ကိုင်ခွင့် ဆိုသည်မှာ အလတ်စားနှင့်အသေးစား လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပို့လွှတ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ဆိုသည်၊

Read More »

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ယစ်မျိုးခွန် ဥပဒေ

ယစ်မျိုးခွန် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရသော်လည်းကောင်း တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရသော်လည်းကောင်း၊ အရက်ပျံပါသည့် အရက်များ သို့မဟုတ် ယစ်မူး စေတက်သော အရာများနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး စီမံခန့်ခွဲသည့် သို့မဟုတ် အမိန့်ချမှတ်သည့် အခွန်၊ အကောက်၊ အခ၊ လျော်ကြေး၊ ပြစ်ဒဏ် သို့မဟုတ် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်း ထားသည့် ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာမှ ရရှိသည့် သို့မဟုတ် ရထိုက်သည့် အခွန်ကို ဆိုသည်။ သို့သော် ထိုစကားရပ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးက ချမှတ်သည့် ငွေဒဏ် မပါဝင်၊

Read More »

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရေချိုငါးလုပ်ငန်း ဥပဒေ

ငါးလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ငါးနှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲရန် စီးပွားဖြစ်လုပ်ကိုင်ရန်၊ မျိုးထိန်းသိမ်းရန်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ငါးဖမ်းခြင်း၊ မွေးမြူခြင်း၊ စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း၊ သုတေသနပြုခြင်း၊ ငါးသားပေါက်စခန်းများ ထူထောင်ပေးခြင်း၊ မျိုးစိုက်ထည့်ပေးခြင်း၊ ပြန့်ပွားစေခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းများလည်း ပါဝင်သည်၊

Read More »

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်း ဥပဒေ

တိုင်းဒေသကြီးကုန်တင်ကုန်ချကော်မတီ ဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲနိုင်ရန်အလို့ငှာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ဤဥပဒေအရဖွဲ့စည်း ထားသော ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်းများကို စီမံဆောင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်းထားသော ကော်မတီကို ဆိုသည်။

Read More »

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ

စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ စည်ပင်သာယာရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရန် နယ်နိမိတ်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်သည့်ဒေသတွင် ဖွဲ့စည်းသောအဖွဲ့ကို ဆိုသည်၊ ယင်းစကားရပ်တွင် ကော်မတီနှင့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့တို့ ပါဝင်သည်။

Read More »