အစီရင်ခံစာများ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးကိစ္စရပ်များ၊ လေ့လာစုံစမ်း စိစစ်ရေးနှင့် သုတေသနပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ တစ်နှစ်တာအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးကိစ္စရပ်များ၊ လေ့လာစုံစမ်း စိစစ်ရေးနှင့် သုတေသနပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ တစ်နှစ်တာအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ နေ့ရက် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၅ရက် ဒေါင်းလော့ရယူရန် Download Here

Read More »

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ တစ်နှစ်တာအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ

  ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ တစ်နှစ်တာအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ နေ့ရက် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၅ရက် ဒေါင်းလော့ရယူရန် Download Here  

Read More »

အထူးကိစ္စရပ်များ၊ လေ့လာစုံစမ်းစိစစ်ရေးနှင့် သုတေသနပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ (၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းခဲ့သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ (၂၆.၉.၂၀၁၉)ရက်နေ့၌ တင်သွင်းခဲ့သည့် အထူးကိစ္စရပ်များ၊ လေ့လာစုံစမ်းစိစစ်ရေးနှင့် သုတေသနပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာအား သိရှိနိုင်ပါရန် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ စဉ် တင်သွင်းသည့်နေ့ရက် တင်သွင်းသည့်အစည်းအဝေး တင်သွင်းသည့်အကြောင်းအရာ  Download Link ၁။ (၂၆.၉.၂၀၁၉) (၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ Download Here

Read More »

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ (၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းခဲ့သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ (၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ (၂၃.၉.၂၀၁၉)ရက်နေ့၌ တင်သွင်းခဲ့သည့် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာအား သိရှိနိုင်ပါရန် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ စဉ် တင်သွင်းသည့်နေ့ရက် တင်သွင်းသည့်အစည်းအဝေး တင်သွင်းသည့်အကြောင်းအရာ  Download Link ၁။ (၂၃.၉.၂၀၁၉) (၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ Download Here

Read More »

စက်မှု၊ လက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီ၏လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ စက်မှု၊ လက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီ၏လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများအား သိရှိနိုင်ပါရန် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ Download Link အား အောက်တွင် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ စဉ် တင်သွင်းသည့် နေ့ရက် တင်သွင်းသည့် အစည်းအဝေး တင်သွင်းသည့်အကြောင်းအရာ Download Links ၁။  (၉-၁-၂၀၁၈) (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာ Download Here ၂။  (၉-၁-၂၀၁၈) (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာ Download Here ၃။  ( ၅-၁၀-၂၀၁၈) (၁၆)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် နယ်မြေကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက် အစီရင်ခံစာ Download Here ၄။  (၈-၁၀-၂၀၁၈) (၁၆)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် တီကျစ်ကျောက်မီသွေးသုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံသို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့သည့် ခရီးစဉ် အစီရင်ခံစာ Download Here ၅။  (၃-၅-၂၀၁၉) (၁၈)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ …

Read More »

ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီ၏ လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီ၏ လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည့်အစီရင်ခံစာများ သိရှိနိုင်ပါရန် ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Download Link အား အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ စဉ် တင်သွင်းသည့် နေ့ရက် တင်သွင်းသည့် အစည်းအဝေး တင်သွင်းသည့်အကြောင်းအရာ Download Links ၁။ (၂၀-၃-၂၀၁၇) ဆဌမပုံမှန် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာ Download Here ၂။  (၃-၇-၂၀၁၇) အဌမပုံမှန် တစ်နှစ်တာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ချက်အစီရင်ခံစာ Download Here ၃။  (၁၂-၃-၂၀၁၈) (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် ပညာရေး မြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ခြင်းနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အစီရင်ခံစာ Download Here ၄။  (၁၃-၃-၂၀၁၈) (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသသို့ သွားရောက် လေ့လာခဲ့သည့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု ခရီးစဉ် အစီရင်ခံစာ Download Here ၅။ …

Read More »

အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာ၀န်ခံချက်များ စိစစ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများ

အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာ၀န်ခံချက်များ စိစစ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများအား သိရှိနိုင်ပါရန် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်  တာ၀န်ခံချက်များ စိစစ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ စဉ် တင်သွင်းသည့်နေ့ရက် တင်သွင်းသည့်အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာ Download Links ၁ ၁၂.၁၂.၂၀၁၆ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာဝန်ခံ ချက်များစိစစ်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာ Download Here ၂ ၆.၂.၂၀၁၇ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင် ခံစာ Download Here ၃ ၂၉.၆.၂၀၁၇ အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင် ခံစာ Download Here ၄ ၁၆.၃.၂၀၁၈ (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကသာခရိုင်အတွင်း မြို့နယ်(၇)မြို့နယ်သို့ ကွင်းဆင်း စိစစ်မှုအခြေအနေ တင်ပြချက်အစီရင် ခံစာ’ Download Here ၅ …

Read More »

တရားဥပဒေစိုမိုးရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေရေးရာကော်မတီ၏ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများ

တရားဥပဒေစိုမိုးရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊   ဥပဒေရေးရာကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများအား သိရှိနိုင်ပါရန် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ တရားဥပဒေစိုမိုးရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊   ဥပဒေရေးရာကော်မတီ စဉ် တင်သွင်းသည့်နေ့ရက် တင်သွင်းသည့်အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာ Download Links ၁ ၆.၂.၂၀၁၇ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး တရားဥပဒေစိုမိုးရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊   ဥပဒေရေးရာကော်မတီ၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာ Download Here ၂ ၄.၃.၂၀၁၉ (၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၀၁၈ခုနှစ် တစ်နှစ်တာ ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာကို Download Here

Read More »

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများ

ဒုတိယအကြိမ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများအား သိရှိနိုင်ပါရန် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ Download Link အား အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ စဉ် တင်သွင်းသည့်နေ့ရက် တင်သွင်းသည့်အစည်းအဝေး တင်သွင်းသည့်အကြောင်းအရာ Download Links ၁။  ၁၆-၃-၂၀၁၇ ဆဋ္ဌမပုံမှန် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ Download Here ၂။ ၁၇-၅-၂၀၁၇ သတ္တမပုံမှန် ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်အတွင်း ရွှေသတ္တုတူးဖော်ယူနေကြသော လုပ်ကွက်များသို့ ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ Download Here ၃။ ၂၂-၆-၂၀၁၇ သတ္တမပုံမှန် လာအိုနိုင်ငံသို့သွားရောက်လေ့လာခဲ့သည့်ခရီးစဉ်၏ အစီရင်ခံစာ Download Here ၄။ ၁၄-၁၂-၂၀၁၇ (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် ရွှေဘိုမြို့၊ ရွှေဘုရင်မအရက်ချက်စက်ရုံသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးသည့် အစီရင်ခံစာ Download Here ၅။ ၈-၃-၂၀၁၈ (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် ဗန်းမောက်မြို့နယ်သို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာ Download Here ၆။ …

Read More »

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများ

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများအား သိရှိနိုင်ပါရန် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ စဉ် တင်သွင်းသည့်နေ့ရက် တင်သွင်းသည့်အစည်းအဝေး တင်သွင်းသည့်အကြောင်းအရာ Download Links ၁။ ၂၁.၃.၂၀၁၇ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ”တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ” Download Here ၂။ ၂၉.၅.၂၀၁၈ (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ”တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်၊  တစ်နှစ်တာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာ” Download Here ၃။ ၂.၅.၂၀၁၉ (၁၈)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ Download Here

Read More »