ဒုတိယအကြိမ် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ

အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၈)၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၈)၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား ပြည်သူများ လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် တင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား အောက်တွင် ဒေါင်းလော့ဆွဲ၍ ကူးယူးနိုင်ပါသည်။ Download Link အား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။    နေ့ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၅) ရက်   ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် Download Here

Read More »

အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၇)၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၇)၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား ပြည်သူများ လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် တင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား အောက်တွင် ဒေါင်းလော့ဆွဲ၍ ကူးယူးနိုင်ပါသည်။ Download Link အား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။     နေ့ရက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၅)ရက်    ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် Download Here

Read More »

အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၇)၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၇)၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား ပြည်သူများ လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် တင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား အောက်တွင် ဒေါင်းလော့ဆွဲ၍ ကူးယူးနိုင်ပါသည်။ Download Link အား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။      နေ့ရက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၀)ရက်     ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် Download Here

Read More »